Договір оферта для домашніх користувачів

Договір оферта для домашніх користувачів

Провайдер послуги передачі інформації, ФОП Топало Руслан Васильович, надалі «ПРОВАЙДЕР», що діє на підставі свідоцтва суб’єкта підприємницької діяльності №20380000000004908 від 01.08.2005 р., публікує дійсний «Договір на абонентське обслуговування» (далі по тексту «Договір»), що є публічним договором-офертою (пропозицією) на адресу осіб, іменованих надалі «АБОНЕНТ».

РЕЄСТРАЦІЯ АБОНЕНТА Й ПРИЙНЯТТЯ ДОГОВОРУ

Свідченням прийняття умов даного Договору є здійснення АБОНЕНТОМ процедури оплати підключення, реєстрації, що полягає в наданні ПРОВАЙДЕРУ «Відомостей про АБОНЕНТА»(паспортні дані) і одержанні АБОНЕНТОМ унікального ідентифікатора (Логін). ПРОВАЙДЕР на письмову вимогу АБОНЕНТА надає йому завірену підписом письмову копію Договору.

1. Загальні положення

1.1. В цьому договорі терміни вживаються у такому значенні:

  • Абонент – кінцевий користувач, що уклав з Провайдером Договір про надання Послуги.
  • Абонентська лінія (остання миля) – кабель, що проведено від розподільчого вузла Провайдера до кінцевого обладнання Абонента.
  • Абонентський рахунок – електронний еквівалент депозиту, призначеного виключно для оплати Послуг Провайдера, доступ до свого Абонентського рахунку Абонент здійснює за допомогою ідентифікаторів доступу (Логін та Пароль).
  • Абонплата (Абонентська плата) – періодичний обов’язковий платіж, який згідно обраного Абонентом Тарифного плану, автоматично знімається з Абонентського рахунку. Абонплата продовжує зніматися навіть якщо надання Послуги призупинено Провайдером з причини заборгованості Абонента, в такому випадку розмір Абонплати може бути зменшеним до встановленого Тарифним планом рівня.
  • Акційні умови – спеціальні умови підключення до мережі для користування Послугами Провайдера, за якими Абоненту надається знижка на вартість підключення.
  • Мережа «Соляріс» – сукупність ліній і споруд зв’язку Провайдера, що забезпечує надання Абонентам телекомунікаційних послуг.
  • Тарифний план – встановлена Провайдером Абонплата, згідно з якою визначається вартість обраної Послуги та її певні технічні параметри (як то швидкість передачі, об’єм даних, часові проміжки).
  • Технічна підтримка – заходи, що проводяться Провайдером після звернення Абонента щодо вирішення питань непрацездатності Послуги або усунення погіршення їх якості. До служби Технічної підтримки Абонент може звертатися за телефоном (095) 406-40-46. Про зміну адрес чи телефонів Провайдер повідомляє Абонентів через WEB–сайт www.solaris.cv.ua.

1.2. Цей Договір розроблений у відповідності до діючого законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 09.08.2005 р. та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ від 26.03.2009 р. Договір регулює відносини з приводу надання Провайдером Абоненту послуг доступу до мережі Інтернет.
1.3. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.
1.4. Засобами масової інформації, у яких оприлюднюються Тарифні плани та зміни до них, є WEB–сайт Провайдера www.solaris.cv.ua.
1.5. Всі технічні засоби та матеріали (в тому числі Абонентська лінія), які були застосовані Провайдером при підключенні Абонента до Мережі «Соляріс», залишаються у власності Провайдера (виключення – п.1.6.). В разі розірвання Договору, такі матеріали та додаткове телекомунікаційне обладнання (якщо таке надавалось Провайдером у тимчасове користування Абоненту), повинні бути повернуті Абонентом в робочому стані.
1.6. Якщо Абонент сплачує окремо за матеріали та технічні засоби, які були використані в Абонентській лінії, в такому разі Абонентська лінія лишається власністю Абонента, що засвідчує видаткова накладна.
1.7. В один момент часу лише один компютер або пристрій може бути підключений до інтернету з одного облікового запису. З метою безпеки здійснюється додатковий захист облікового запису за допомогою фізичної адреси. У випадку якщо змінюється кінцеве обладнання, а отже і фізична адреса, абонент повинен звернутися до технічної підтримки.

2. Обов’язки сторін

2.1. Провайдер зобов’язується:

2.1.1. Підключити комп’ютер (або інше кінцеве обладнання) Абонента до мережі «Соляріс» після внесення Абонентом плати за підключення та авансової плати за обраний Тарифний план. Перший авансовий платіж повинен бути не меншим однієї місячної Абонплати обраного Абонентом Тарифного плану.
2.1.2. Цілодобово і в повному обсязі надавати Послуги по доступу до мережі Інтернет Абоненту після оплати таких послуг згідно обраного Тарифного плану.
2.1.3. Попереджати Абонента про зміну порядку надання послуг або зміну тарифів на WEB–сайті Провайдера www.solaris.cv.ua, не пізніше ніж за 10 днів до їх вступу в дію.
2.1.4. Проводити усунення пошкоджень, а при необхідності і заміну, Абонентської лінії зв’язку, згідно Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ №720 від 09.08.2005 року та Закону України “Про телекомунікації” (максимальний термін усунення — 5 діб з моменту подання Абонентом заявки про несправність).
2.1.5. Протягом 10 (десяти) робочих днів надавати відповіді на заяви та скарги Абонента.
2.1.6. Компенсувати збитки, понесені Абонентом в розмірі, пропорційному долі абонентської плати за період простою. Ні за яких умов компенсація не може перевищувати суму, виплачувану Абонентом як абонентську плату за поточний звітний період.

2.2. Абонент зобов’язується:

2.2.1. Своєчасно вносити авансову плату за Послуги Провайдера.
2.2.2. Не використовувати послуги Провайдера для дій, що порушують Законодавство України. Вживати всіх необхідних заходів щодо безпеки особистої інформації, яка передається через Мережу.
2.2.3. Не використовувати Послуги в підприємницьких цілях, а також не надавати ніяких послуг зв’язку Провайдера третім особам як на платній, так і на безоплатній основі.
2.2.4. Не фальсифікувати власні ідентифікатори доступу та надати правдиві реєстраційні данні, не використовувати чужих ідентифікаторів доступу.

3. Права сторін

3.1. Провайдер має право:

3.1.1. Змінювати тарифи, повідомивши про це Абонентів відповідно до пункту 2.1.3. цього Договору.
3.1.2. В разі несвоєчасної оплати Абонентом отримуваних Послуг, Провайдер має право призупинити їх надання, відключивши Абонента від мережі. Повторне підключення до мережі відбувається після повної оплати Абонентом заборгованості та оплати робіт по повторному підключенню згідно діючим тарифам.
3.1.3. Проводити профілактичні роботи на мережі «Соляріс». Загальний час проведення профілактичних робіт не має перевищувати 48 годин на квартал. Попередження про проведення профілактичних робіт розміщується на сайті Провайдера за 24 години до початку проведення робіт. Період проведення профілактичних робіт не вважається простоєм та оплачується Абонентом.
3.1.4. Змінювати мережні ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента з технічних причин, попередньо повідомивши про це Абонента.
3.1.5. Передати свої права та обов’язки за цим Договором своєму правонаступнику, про що зобов’язаний повідомити Абонента за 30 днів до дати передання своїх прав та обов’язків правонаступнику.

3.2. Абонент має право:

3.2.1. Вимагати цілодобове надання Послуг, після повної їх оплати згідно обраного тарифу.
3.2.2. Після зміни Провайдером Тарифних планів відмовитися від подальшого використання Послуги, попередивши про це Провайдера до вступу нових тарифів в дію згідно п 5.3. цього договору.
3.2.3. Призупинити користування Послугою повідомивши про це Провайдера письмовою заявою. Час призупинення Послуги повинен оплачуватись згідно діючих Тарифів Провайдера.
3.2.4. Звертатись із скаргами та заявами до Провайдера.
3.2.5. На повернення сплаченої абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) лінії зв’язку, що виникла не з вини Абонента, та що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Провайдером п. 2.1.4.
3.2.6. На повернення Провайдером невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених послуг, замовлених за договором, окрім першої авансової плати, що була умовою підключення до Послуг за даним договором.

4. Відповідальність сторін

4.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.
4.2. Провайдер не відповідає за зміст інформації, яку отримує і передає Абонент через Мережу.
4.3. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за затримки або перебої в наданні Послуги, які виникають з причин, які знаходяться поза межами контролю Провайдера, наприклад: пошкодження частин Мережі Інтернет, які не обслуговуються Провайдером, недоступність серверів, що знаходяться поза адмініструванням Провайдера, і таке інше.
4.4. Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду, які виникли внаслідок прямого чи опосередкованого користування Послугою за даним Договором.
4.5. Провайдер не несе відповідальності за прямі і непрямі збитки, заподіяні Абонентові або третім особам в результаті використання Послуги, а також несанкціонованого використання третіми особами реєстраційного імені й пароля Абонента, і (або) несанкціонованого підключення до обладнання Абонента. Абонент самостійно відповідає за нанесену своїми діями шкоду та/або за порушення Законодавства.
4.6. Абонент несе повну відповідальність за зберігання будь–якого кінцевого обладнання, що надавалось Провайдером у користування. В разі розірвання Договору, Абонент зобов’язується протягом 10 днів повернути Провайдеру вищезазначене обладнання у справному стані, або повернути Провайдеру інше обладнання в робочому стані, аналогічне за функціональним призначенням.
4.7. Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані Абонентської лінії на території своєї власності (квартири, приватного житлового будинку, тощо) або орендованого помешкання.
4.8. Провайдер несе відповідальність за утримання у справному стані абонентської лінії за межами власності Абонента.
4.9. Провайдер не несе відповідальності за технічне обслуговування, сумісність і роботу будь-якого обладнання і програмного забезпечення, яке не надано Провайдером.

5. Термін дії Договору та порядок його розірвання

5.1. Договір набирає чинності з моменту його заключення (згоди Абонента з умовами Договору)
5.2. Якщо жодна із Сторін не заявить письмово про розірвання Договору за 10 днів до закінчення строку його дії, то Договір вважається продовженим на наступний період на цих же умовах.
5.3. Договір може бути розірваний в будь-який час за ініціативою однієї із Сторін. Ініціююча Сторона повинна письмово попередити іншу Сторону за 10 календарних днів про свої наміри.
5.4. Договір може бути розірваним з боку Провайдера за умови заборгованості Абонента перед Провайдером. Розірвання Договору не звільнює Абонента від сплати заборгованості.
5.5. Після розірвання Договору Провайдер може здійснити демонтаж абонентської лінії.

6. Порядок розрахунків

6.1. Всі послуги Абоненту надаються на основі передоплати.
6.2. Провайдер забезпечує Абоненту доступ до інформації про спожиті послуги, а Абонент зобов’язаний стежити за інформацією про стан свого Абонентського рахунку й вчасно вносити передоплату відповідно до умов даного Договору та діючих Тарифів.
6.3. Абонент може сплатити за Послуги за допомогою Інтернет-картки «Соляріс».
6.4. Провайдер не зобов’язаний відшкодовувати простої в роботі мережі, якщо вони усунені протягом контрольних термінів.

7. Форс–мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх обов’язків у випадку виникнення обставин непереборної сили, які неможливо передбачити або можна передбачити, але не можна попередити (війна, стихійні лиха), та при настанні обставин юридичного форс–мажору (рішення органів державної влади). Ці обставини носять об’єктивний та абсолютний характер. Дія обставин форс–мажору повинна бути підтверджена компетентним органом, за винятком випадків, коли ці обставини загальновідомі або відповідно до цього прийняті нормативно–правові акти органів влади в межах їх компетенції.
7.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов’язків за цією угодою через дію обставин форс–мажору, повинна в 5 денний строк повідомити іншу Сторону про початок, а потім про закінчення дії цих обставин.

Login